HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc

Thánh Giuse, quan thầy cuả Hiệp Hội.
Mừng kính hàng năm vào ngày 19 tháng 3.

TÔN CHỈ


Hiệp hội là nơi quy tụ, gặp gỡ của các cá nhân và gia đình Việt Nam công giáo hay không công giáo, nhưng cùng có ý muốn giúp đỡ, an ủi, tương trợ nhau và cùng lấy tinh thần Bác ái và tình Thương Yêu của đạo Công giáo làm phương châm để phục vụ đồng hương Việt Nam đang sinh sống chính thức và lâu dài tại Úc.

Hiệp Hội không hoạt động chính trị mà chỉ hoạt động vô vị lợi và thuần túy về xã hội nhằm giúp hội viên và gia đình hội viên có cuộc sống an bình, hài hòa trong xã hội đa văn hóa Úc.

Phạm vi hoạt động: Hiệp Hội hoạt động trên lãnh thổ Tiểu bang Victoria, Úc.

Tài sản và lợi tức của hiệp hội nếu có, chỉ được dùng để xúc tiến các mục đích của hiệp hội, và không có phần nào sẽ được phân chia trực tiếp hay gián tiếp cho các thành viên trong hiệp hội, ngoại trừ các bồi hoàn đứng đắn cho các thành viên đã sử dụng hay có các chi tiêu thay mặt hiệp hội.

Our Mission

The Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc is a social and charitable association based on Christian faith, consisting of Vietnamese individual and family, whether Catholic or non-Catholic, sharing Catholic values in helping each other to achieve a happy and peaceful life in this second homeland and serve the community, in particular to the sick and elderly members at home, hospital and nursing home.

Mơ Ước

Mơ Ước của Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam là đồng hành với cộng đồng Dân Chúa, kết hợp với mọi người không phân biệt tôn giáo để cùng tiến bước dấn thân phục vụ tha nhân trên căn bản tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô để “thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.” (Micah 6.8).

Get in Touch

   vicafaman@vicafaman.org.au
   www.facebook.com/vicafaman

 PO Box 9, Richmond VIC 3121


HOME | ABOUT US | WHAT WE DO | JOIN US | ENGLISH | CONTACT

Copyright © Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc - ABN: 79 079 359 433 | All rights reserved