HIỆP HỘI TƯƠNG TRỢ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc


MỤC TIÊU


 1. Hỗ trợ mọi cấp giáo quyền Công Giáo để:
  • Cung cấp thông tin các khóa hội thảo về Kinh Thánh, hôn nhân, chăm sóc con cái nhằm nâng cao đời sống đức tin cũng như gia đình và xã hội của các hội viên.
  • Khuyến khích các hội viên tham dự và hỗ trợ các linh mục tổ chức các khóa tĩnh tâm, hoặc linh thao nhằm duy trì và thăng tiến đời sống tâm linh của hội viên.
  • Khuyến khích giới trẻ tham gia mọi hoạt động và học hỏi Kinh Thánh để phục vụ Giáo Hội cũng như tha nhân cách hiệu quả.
  • Hỗ trợ và phát triển các chương trình văn hóa nhằm phục vụ Cộng đồng nhất là cộng đồng dân Chúa.
 2. Hỗ trợ các thành viên gặp họan nạn và thăm viếng gia đình thành viên quá cố.
 3. Thăm viếng các thành viên đau ốm, già nua ở tư gia, trong bệnh viện hay nhà hưu dưỡng.
 4. Cung cấp thông tin về an sinh xã hội, di trú và các chương trình phát triển nhân đạo khác nhằm phong phú hóa cuộc sống an bình và hài hòa của các hội viên trong xã hội Đa Văn Hóa Úc.

Our Mission

The Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc is a social and charitable association based on Christian faith, consisting of Vietnamese individual and family, whether Catholic or non-Catholic, sharing Catholic values in helping each other to achieve a happy and peaceful life in this second homeland and serve the community, in particular to the sick and elderly members at home, hospital and nursing home.

Mơ Ước

Mơ Ước của Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam là đồng hành với cộng đồng Dân Chúa, kết hợp với mọi người không phân biệt tôn giáo để cùng tiến bước dấn thân phục vụ tha nhân trên căn bản tinh thần Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô để “thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.” (Micah 6.8).

Get in Touch

   vicafaman@vicafaman.org.au
   www.facebook.com/vicafaman

 PO Box 9, Richmond VIC 3121


HOME | ABOUT US | WHAT WE DO | JOIN US | ENGLISH | CONTACT

Copyright © Vietnamese Catholic Family Mutual Assistance Network Inc - ABN: 79 079 359 433 | All rights reserved